Dial 62761232 (Express Delivery Exhibition) , Contemporary Art Exhibition

 • 2004.09.10-2004.09.20
  BizArt, Shanghai, China

  Participating artists: Shao Yi, Yang Qingqing, Fei Pingguo, Liu Jianhua, Jiang Zhi, Yang Fudong, Hu Jieming, Ding Yi, Mao Dou, Fan Mingzhu, Lao Mao, Chen Shaoxiong, Zheng Guogu, Liu Wei, He An, Zhu Yu, Chen Xiaoyun, Fei Dawei, Geng Jianyi, Xiang Liqing, Zhang Ding, Xu Tan, Liu Weijian, Zhou Tao, Lao Jinfeng, Yu Ji, Ba Zhennong, Jin Jiangbo, Zhang Qing, Wang Xingwei, Ni Jun, Song Tao, Zhou Zixi, Jia Bu, Shi Yong, Shi Qing, Kan Xuan, Zhou Xiaohu, Le Dadou

  “62761232 is the telephone number for a courier in Shanghai. From September 10 to September 20, from 10a.m to 10pm no matter were you are in the city you will be able to have an exhibition brought in front of you. (Shanghai center is free; if you live outside the central ring you need to pay for the courier fee)

  What is the position of contemporary art in Shanghai? In this landscape of economic and social changes, contemporary art is under a continuum change.

  With this unusual art event, we breack the common exhibition mode and will solve a problem that public face when confronting with an exhibition.

  This exhibition is curated by a team of artists from Shanghai and will collect artworks from 40 artists from all around china…”

Please scan the QR code to follow us on WeChat :徐震 XuZhen